• Prečo mladí ľudia zvládajú pandémiu COVID-19 najťažšie?
  •  Čo zažívajú a potrebujú žiaci počas dišťančného vzdelávania a po návrate do škôl?
  • Aké sú vývinové úlohy a potreby detí a žiakov?
  •  Aké sú úlohy a možnosti nás dospelých (rodičov a pedagógov) v ich vývine?
  •  Prečo práve teraz potrebujú motiváciu a povzbudenie viac ako inokedy?
  •  Ako hodnotiť a závoreň ich NEhodnotiť?

Na webinári sa so svojimi skúsenosťami, poznatkami a odporúčaniami podelia odborníčky z liniek pomoci občianskeho združenia IPčko, ktoré od roku 2012 stoja pri mladých ľuďoch a vytvárajú im v online prostredí bezpečný priestor na zdieľanie svojich pocitov, potrieb, ťažkostí a najmä na hľadanie riešení, ktoré ich posúvajú.

Webinár je špecificky zameraný pre skupinu učiteľov, ktorí rovnako ako aj ich žiaci okúsili náročné vzdelávanie počas pandémie a chcú im byť oporou a povzbudením nie len v čase hodnotenia ich vzdelávacích výsledkov.

 O svoje skúsenosti sa podelia:
  • PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA

Som špeciálna pedagogička s absolvovaným akreditovaným vzdelávaním v oblasti poskytovania dištančného poradenstva a krízovej intervencie. V IPčku pôsobím ako supervízorka projektu Online terénnej práce, ktorý sa venuje aktívnemu mapovaniu online prostredia, vyhľadávaniu rizikových skupín, ktoré sú ohrozené sociálno-patologickými javmi, aplikáciou intervencií v týchto rizikových skupinách, fenoménom internetu a tvorbe pomáhajúceho obsahu rôzneho charakteru (videá, vlogy, podcasty, články, plagáty,…). V IPčku zastrešujem aj video poradenstvo pre mladých ľudí so sluchovým postihnutím, ktoré poskytuje internetová linka pomoci pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením Dobrá linka.

  •  Mgr. Dominika Rajznerová

Som psychologička a programová riaditeľka v občianskom združení IPčko, kde sa starám o kvalitu a odbornosť poskytovaných služieb vo viacerých projektoch. Sedem rokov som pôsobila najprv ako psychologička, neskôr ako supervízorka a vedúca chatovej poradne pre mladých IPčko.sk, kde sa na nás mladí ľudia so svojimi ťažkosťami obracajú najčastejšie.

Absolvovala som výcviky v krízovej intervencii, v dištančnom psychologickom poradenstve, aktuálne som frekventantkou psychoterapeutického výcviku v prístupe zameranom na riešenie.

Mladí ľudia sú tí, ktorí sú najviac ohrozenými duševnými ťažkosťami a rôznymi krízovými situáciami, pre zvládnutie ktorých nemajú dostatok skúseností a zároveň 

KEDY: 18.1.2021 o 17.00 HOD.
KDE: https://www.facebook.com/Komenskehoinstitut

Podujatie, ktoré usporadúva Komenského inštitút