Novembrová vedecká cukráreň sa bude konať bez prítomnosti publika.

Záznam bude zverejnený  na YouTube kanáli bit.ly/youtube-CVTISR

 VAŠE OTÁZKY NÁM PÍŠTE SEM DO UDALOSTI na FB DO 12.11. 2021 

Koncept antropocénu vychádza z poznania rozsahu vplyvu ľudstva na geologické, evolučné a klimatické procesy planetárneho systému. Vznikol síce v geológii a vo vedách o Zemi, ale v posledných dvoch desaťročiach podnietil aj veľmi širokú paletu filozofických výskumov. Osobitný význam má pre environmentálnu filozofiu. Už od svojho vzniku v 60. rokoch minulého storočia poukazuje na dôležitosť vzťahu človeka a životného prostredia, predovšetkým však na vplyv toho, ako človek chápe sám seba a prírodu na devastáciu environmentálnych predpokladov existencie civilizácie, a zároveň i človeka ako živočíšneho druhu. Z tohto chápania totiž plynie aj vnímanie prírody ako zásobárne zdrojov pre napĺňanie všetkých ľudských snov a ambícií na jednej strane a na strane druhej ako skládky, na ktorú môže človek ukladať akýkoľvek odpad. Koncept antropocénu potvrdil mnohé z predpokladov environmentálnej filozofie a zároveň ukázal, že ignorovanie závislosti človeka na stave planetárneho systému už reálne ohrozuje samotné prežitie ľudstva.

Doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. je filozof a vysokoškolský pedagóg, v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Filozofického ústavu SAV v Bratislave. Špecializuje sa na environmentálnu a politickú filozofiu a tiež na filozofiu ľudských práv. Zameriava sa na skúmanie príčin krízy globálnej priemyselnej civilizácie a filozofických, sociálnych a politických dôsledkov klimatických zmien a masového vymierania rastlinných a živočíšnych druhov. Osobitnú pozornosť venuje filozofickým aspektom konceptov antropocénu, ekologickej civilizácie a environmentálnej demokracie. Okrem množstva vedeckých článkov a štúdií je autorom monografie Pojem krízy v environmentálnom myslení (Bratislava: Iris, 2019) a spoluautorom vedeckých monografií Environmentální devastace a sociální destrukce (Praha: Filosofia, 2016) a Človek, sloboda a vlastníctvo vo filozofii raného novoveku (Bratislava: Iris, 2015).