Čo je dnes vskutku krásne? Akú hodnotu nadobúda krása v čase zrelativizovaných hodnôt? Inscenácia Besi hľadá krásu, no všíma si aj ošklivosť a besov v nás, ktorí sú schopní ju deštruovať. Tvorcovia pracujú s rôznorodými inšpiráciami (pohyb, literatúra, estetika), ktoré umne pretavujú do kompaktného tanečného diela. Choreograf Milan Tomášik nadväzuje na svoje bohaté skúsenosti (aj s prácou v našom divadle) a jeho typický umelecký rukopis v spojení s medzinárodným umeleckým súborom je zárukou umeleckého zážitku.

Inšpiračným zdrojom k inscenácii Besi sa pre tvorcov stala téma krásy. V procese tvorby sa autori zamerali na historický vývin vnímania krásy a neskôr z toho vyplý­vajúce otázky: Ako chápeme krásu v sú­časnosti? Čo je dnes vskutku krásne? Akú hodnotu nadobúda krása v čase zrelativi­zovaných hodnôt? Ovplyvňuje zmysel pre krásu fungovanie spoločnosti či medziľud­ské vzťahy? Z ďalších a ďalších podobných otázok a najmä z hľadania ich odpovedí vytvárajú autori tematickú mozaiku, ktorá je jadrom predstavenia. Inscenácie o krá­se no tak isto o ošklivosti, o besoch v nás, ktoré sú schopné krásu deštruovať. Jednou z inšpirácií sa pre tvorcov stala aj francúz­ska stredoveká básnická zbierka Román o ruži bohatá na metafory a alegorické obrazy, ktoré sa stali podnetnými pri vytvá­raní choregrafie a vizuálneho stvárnenia inscenácie.

Choreograf Milan Tomášik a jeho typický umelecký rukopis v spojení s medzinárodným súborom Divadla Štúdio tanca zloženým z tanečníkov z troch kontinentov sú zárukami silného umeleckého zážitku. Dielo ponúka svieži pohľad na súčasný tanec obohatený o funkčnú scénografiu v sprievode atmosférickej autorskej hudby.

Realizačný tím:
Milan Tomášik / choreografia
Jakub Mudrák / réžia, dramaturgia a hudba
Ivana Macková / scénografia a kostýmy
Ján Čief / svetelný dizajn

Účinkujú:
Tibor Trulik (Slovensko)
Michaela Mirtová (Slovensko)
Jason Yap (Malajzia)
Laura Carolina Garcia (Čile)
Bartosz Przybylski (Poľsko)
Julie Charalambidou (Cyprus)