Výstavný projekt / exhibition project
11.12.2020 – 19.03.2021
Otvorenie / Opening: 11.12.2020
Výstava bude v termíne 19.12.2020 - 6.1.2021 zatvorená /
The exhibition will be closed between 19.12.2020 – 6.1.2021.
Participujúci umelci / Participating artists:
Robert Cyprich +
Liza Gennart, Katarína Hládeková, Katarína Karafová a Michal Huštaty, Martin Toldy, Miroslav Tóth
Kurátori výstavy / Curated by: Jan Mlčoch, Beata Jablonská, Ján Kralovič
Grafický dizajn, architektúra výstavy / Graphic Design, Exhibition Architecture:
Zbyněk Baladrán

For English please scroll down.

Robert Cyprich aj keď je legendou slovenskej neoavantgardnej scény, patrí k jej strateným a nepoznaným postavám. Koncom 80. rokov sa z prostredia umenia potichu vytrácal, takže v roku 1996 zomrel takmer v absolútnej izolácii.

Výstavný projekt Experiment je sprístupnením časti pozostalosti Roberta Cypricha, ktorú uchoval český umelec a kurátor Jan Mlčoch. Po jeho smrti sa k nemu riadením osudu dostalo niekoľko škatúľ Cyprichovho archívu, ktorý pozorne utriedil a sprehľadnil. Výstava pracuje s dielami ako zástupnými ukážkami rôznych fáz Cyprichovej tvorby a jej variabilných polôh. Cyprich bol teoretikom i umelcom, ktorý po sebe zanechal vizuálnu poéziu, mnohé texty, samizdaty, bohatú korešpondenciu, koncepty či akcie. Nejde o monografické spracovanie autora, výstava vo výberovom zastúpení diel poukazuje na dôležitý aspekt – na Cyprichovo hľadanie zmyslu umeleckej tvorby v komunikácii, v „poetizácii“ civilného. V jeho snažení vytvárať podnety a šíriť ich tak, aby samotná tvorba bola životnou praxou.

Extenzívna situácia je paralelným participatívnym projektom umelkýň a umelcov, ktorých diela interpretujú, ale aj aktualizujú odkaz Cyprichových myšlienok, jeho umeleckých a teoretických konceptov. Pre samotnú výstavu vznikli autorské diela a performatívne vystúpenia. Tie reaktualizujú zmysel tvorby, ktorá bola výrazne založená na spolupráci, na kolektívnom prenose alebo zdieľaní zážitku.

Viac info: https://sk.tranzit.org/sk/vystava/0/2020-12-11/experiment/

Prosíme, aby ste počas návštevy výstavy rešpektovali aktuálne anti-pandemické opatrenia.

Vystavené diela Roberta Cypricha na výstavu vybral a zo súkromnej zbierky zapožičal Jan Mlčoch.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

FACEBOOK EVENT*******
Although Robert Cyprich is a legend of the Slovak Neo-Avant-Garde scene, he belongs to its lost and unknown characters. He quietly disappeared from the art scene in the late 1980s, and in 1996 he died in almost complete isolation.

The exhibition project entitled Experiment presents a part of Cyprich’s estate kept by Czech artist and curator Jan Mlčoch. The exhibition features artwork as representative examples of various phases of Cyprich’s work and its variable positions. This is not a monograph of the artist, but a selective representation pointing out an important aspect of his life – his search for the meaning of art in communication, in the “poetization” of the civil, and his efforts to create impulses and disseminate them so that the art work itself would be a life practice.

Extenzívna situácia / Extensive Situation is a parallel participative project of artists who interpret as well as update the legacy of Cyprich’s thoughts, and his artistic and theoretical concepts. The artwork and performances were created specifically for this exhibition and re-update the meaning of creation based on cooperation, collective experience transfer and sharing.

More info: https://sk.tranzit.org/.../exhib.../0/2020-12-11/experiment/

Visitors are kindly asked to respect the actual anti-pandemic measures while visiting the exhibition.

We would like to thank Jan Mlčoch for selecting and loaning the works by Robert Cyprich on display.

ERSTE Foundation is main partner of tranzit.
Supported using public funding by Slovak Arts Council.