Michaela Rapavá
Finding Lines
vernisáž 12.7.2022 o 18:00
trvanie výstavy: 13.7.-28.8.2022
Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
otváracie hodiny: ut, št 12-19, st, pia, so, ne 10-17
 
Michaela Rapavá pomyselne prekračuje hranice medzi objektom, kresbou a záznamom akcie. Spojením prvkov z daných konceptuálnych teritórií týchto troch medií sú výsledkom dvojrozmerné sochy dynamizmu ľudského tela vyvedené uhľom na sadrokartónové plochy. Podoby uhlových stôp sú procesuálne, rodené telesnou meditáciou a intencionálne zotrvávajú v stave nedokončenosti. Zdanlivú absenciu tela, ktoré pracuje v pozadí ako konceptuálný kľúč, sprítomňujú pocitovo chronologické naratívy.
 
Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj. Mediálnym partnerom Galérie MEDIUM je portál Artalk.cz.
//
Michaela Rapavá
Finding Lines
exhibition opening 12.7.2022 at 6pm
duration: 13.7.-28.8.2022
MEDIUM Gallery, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
opening hours: Tu, Thu 12pm-7pm, Wed, Fri, Sat, Sun 10am-5pm
 
Michaela Rapavá symbolically crosses the borders between object, drawing and recording of the action. By merging the elements of these three media-specific frameworks she produces two-dimensional sculpture of dynamics of the human body with the coal on plasterboard surfaces. The traces of coal are processual, born through the bodily meditation and they remain in the unfinished state intentionally. Seemingly absent body, which is a conceptual key of her works, is made present through imaginary chronological narratives.
 
This project was financially supported by Bratislava Self-Governing Region Council. Media partner of the MEDIUM Gallery is Artalk.cz.