Vyhľadať podujatie

Akadémia Vzdelávania Košice

Rooseveltova 4
040 01 Košice
Slovensko

www.aveducation.sk
avke@aveducation.sk
+421 55 622 07 17O nás

Ponúka: • jazykové kurzy • odborné a rekvalifikacné kurzy • informačné technológie • maturitné štúdium • pomaturitné štúdium • vysokoškolské štúdium • manažérske vzdelávanie • odborné semináre • tréningové programy • občianske a záujmové vzdelávanie • kurzy pre deti a mládež • Príprava na maturitu a prijímacie pohovory Kto sme? Akadémia vzdelávania je občianskym združením podľa Zákona 83/1990 Zb. Ako nezisková organizácia sa orientujeme na celoživotné vzdelávanie, smerujúce k získavaniu, rozširovaniu a prehlbovaniu odborných, profesijných, informačno – technologických, jazykových, kultúrnych a spoločenských poznatkov. Sme aktívnym členom Európskej asociácie vzdelávania dospelých (EAEA) a Asociácie inštitúciívzdelávania dospelých SR (AIVD). Neustále spolupracujeme s partnermi v EU. Akadémia vzdelávania patrí k najväčším inštitúciám vzdelávania dospelých, ktorá so svojou sieťou 41 pobočiek a pracovísk pokrýva celé územie Slovenska. V spolupráci sviac ako 3000 lektormi a renomovanými odborníkmi sme pripravili a realizovali moderné vzdelávacie programy pre takmer 90 000 poslucháčov. Akadémia vzdelávania v zmysle európskej stratégie celoživotného vzdelávania považuje za svoje rozhodujúce poslanie zvyšovať zamestnateľnosť a podporovať aktívne občianstvo. Našim cieľom je umožniť všetkým, ktorí o to majú záujem, ďalej sa vzdelávať, zdokonaľovať sa vo vlastnej profesii alebo sa v prípade potreby rekvalifikovať. Chceme permanentne vytvárať priestor pre rozvoj osobných schopností, kompetencií, zručností a znalostí občanov, ako predpokladu ich plnohodnotnej sebarealizácie v otvorenej občianskej spoločnosti.

Program

Žiadne udalosti pre kategóriu