Knižnica z druhej strany pultu – on-line verzia
Týždeň slovenských knižníc 1. – 5. 3. 2021
22. ročník

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici už tradične v rámci Týždňa slovenských knižníc organizuje akciu Knižnica z druhej strany pultu. Akcia má úspech u našich bývalých aj súčasných čitateľov ako aj u širokej verejnosti. Záujemcovia sa počas 5 dní dostanú do služobných priestorov, ktoré sú pre nich inak nedostupné. Akcia zaujala aj mamičky s deťmi, ktoré chcú podporiť svoje ratolesti k láske ku knihám. Častými návštevníkmi sú študenti základných a stredných škôl. Pre nich pripravujeme verziu Dnes som knihovníkom ja. Počas hodín strávených v knižnici sa dozvedia ako kniha putuje odbornými pracoviskami a ako sa dostáva až k čitateľovi. Vyskúšajú si pečiatkovanie, označovanie kníh čipmi rádiofrekvenčnej ochrany a čiarovými kódmi, tí väčší aj katalogizáciu priamo do databázy knižnice. Zakladajú knihy do posuvných regálov v sklade a v požičovni sa zahrajú na knihovníka, či už za okienkom alebo pri samoobslužnom zariadení selfcheck.

Tento rok nám celospoločenská situácia neumožňuje organizovať túto akciu, preto sme sa rozhodli pre on-line verziu 22.ročníka Týždňa slovenských knižníc. V priebehu týždňa Vám každý deň umožníme „videovstup“ do zákulisia knižnice a predstavíme jedno z odborných oddelení a jeho pracoviská. Veríme, že upútame Vašu pozornosť a prilákame Váš záujem o našu knižnicu, ktorá 95 rokov slúži čitateľskej verejnosti.

V rámci TSK máme pripravené odborné prednášky – o autorskom práve bude hovoriť Mgr. Radoslava Rybanová a o osudoch zakázaných kníh porozpráva špecialistka na staré tlače ŠVK Mgr. Monika Danková, PhD.

 • 1.3. 2021│9.00 hod.
  Oddelenie doplňovania a spracovania fondov
  Od akvizície po adjustáciu – tak by sa mohol nazvať komplex činností Oddelenia doplňovania a spracovania fondov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Získavanie, odborné spracovanie dokumentov do elektronickej podoby, označenie ochrannými prvkami ako sú čipy rádiofrekvenčnej ochrany, digitalizácia starých vzácnych tlačí sú každodenným chlebíčkom odborných pracovníčok oddelenia. K 31. decembru 2020 knižnica evidovala vo svojom knižničnom fonde 1.750 479 knižničných jednotiek. Ročne získa do svojho fondu 8 000 až 10 000 exemplárov – kníh, časopisov, noriem, kartografických, audio- a audiovizuálnych i grafických dokumentov. Záznamy o nich sú čitateľom sprístupňované prostredníctvom on-line katalógu. Naša knižnica sa spolu so Slovenskou národnou knižnicou v Martine a viacerými vedeckými a verejnými knižnicami podieľa na budovaní slovenskej národnej bibliografie a súborného katalógu knižníc.
  Hovorené slovo: Mgr. R. Címer, Mgr. M. Töröková
   
 • 1.3. 2021│11.00 hod.
  Prednáška Mgr.  Radoslavy Rybanovej o autorskom práve
  Hovorené slovo: Mgr. R. Rybanová, Mgr. M. Töröková
   
 • 2.3.2021│ 9.00 hod.
  Oddelenie správy fondov

  Ochrana knižničných dokumentov v skladoch, ktoré sprístupňuje knižnica používateľom absenčne a prezenčne v študovniach a jazykových centrách knižnice, je hlavnou úlohou Oddelenia správy fondov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Pracovníci oddelenia sú zodpovední za prevádzku centrálneho a externého skladu knižničných dokumentov. Zabezpečujú práce súvisiace s ochranou dokumentov ako je kontrola uloženia dokumentov podľa signatúry a ich manuálna očista od prachu, evidencia teploty a vlhkosti v priestoroch skladu. Pracovníci oddelenia zabezpečujú aj komplex úloh v oblasti revízií a vyraďovania dokumentov. Súčasťou oddelenia je kníhviazačská dielňa.
  Hovorené slovo: Mgr. R. Címer, Eva Fekiačová
   
 • 2.3. 2021│11.00 hod.
  Prednáška Osudy zakázaných kníh
  Hovorené slovo: Mgr. M. Danková, PhD.
   
 • 3.3.2021│ 9.00 hod., 11.00, 13.00, 15.00
  Oddelenie starostlivosti o čitateľa
  (poradie: požičovňa, Univerzálna študovňa, Bibliografické a databázové centrum, Hudobné átrium)
  V roku 2020 bola uskutočnená reorganizácia študovní Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. V priestoroch Univerzálnej študovne na 2. poschodí budovy vzniklo centrum komplexného poskytovania knižnično-informačných služieb. Čitateľ na jednom mieste získa prístup k tlačeným aj elektronickým informačným zdrojom, on-line katalógu knižnice, rešeršnej, kopírovacej a skenovacej službe. Spojením študovní kníh, periodík a špeciálnych typov dokumentov, Bibliograficko-informačného a databázového centra, Hudobného átria a požičovne vzniklo nové Oddelenie starostlivosti o čitateľa. Pracovníci oddelenia sa tiež podieľajú na príprave a realizácii kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí v našej knižnici.
  Hovorené slovo: Mgr. R. Címer, Mgr. B. Skubachová, Mgr. P. Majling, Mgr. D. Rešovská
  UŠ – Mgr. B. Bubniak
  BIDC – Mgr. T. Albert, Mgr. M. Majer
  HÁ – Mgr. I. Guzmická
   
 • 4.3.2021│9.00 hod., 11.00, 13.00
  (Nemecká študovňa, Britské centrum, Americké centrum, Centrum slovanských štúdií, Windov of Shanghai, Centrum hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho)
  Oddelenie medzinárodnej spolupráce
  Cudzie jazyky nám otvárajú brány k rôznym národom a kultúram. V súčasnosti zaznamenávame enormný nárast záujmu o cudzojazyčné vzdelávanie, čo je podmienené spoločensko – ekonomickými, politickými a kultúrnymi zmenami.
  Oddelenie medzinárodnej spolupráce v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici zastrešuje sieť jazykových centier, ktoré svojou činnosťou reagujú na oživenie tohto záujmu a zameriavajú sa na podporovanie vyučovania cudzích jazykov v meste a širokom okolí. Čitateľom knižnice sú k dispozícii Americké centrum, Britské centrum, Centrum slovanských štúdii, Centrum hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho, Nemecká študovňa a Window of Shangai. Poskytujú bohatý fond cudzojazyčnej literatúry či už v tlačenej alebo elektronickej forme, ktorý slúži na zdokonalenie sa v jazyku, na pomoc študentom nadobudnúť všetky potrebné zručnosti, či už je to písanie, čítanie, počúvanie alebo  hovorenie v cudzom jazyku. Konzultanti centier organizujú množstvo podujatí na podporu výučby cudzích jazykov, spoznávanie reálií a kultúry daných krajín.
  Hovorené slovo: Mgr. R. Címer, Mgr. K. Šmelková, Mgr. M. Szabová, Mgr. Z. Hušlová, Mgr. A. Loužecká
   
 • 5.3.2021│9.00 hod. (OVB, edičné tituly)
  Oddelenie výskumu a bibliografie
  Oddelenie výskumu a bibliografie Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici zabezpečuje úlohy vedeckovýskumnej, koordinačnej, edičnej, informačnej a dokumentačnej činnosti, ako aj úlohy vyplývajúce z bilaterálnych zmlúv s inými vedeckovýskumnými pracoviskami.  Pracovníci oddelenia sa autorsky podieľajú na tvorbe diel z oblasti dejín knižnej kultúry, vedno-odborovej, personálnej a regionálnej bibliografie a biografie. Plnia úlohy vyplývajúce z účasti knižnice na vedeckovýskumných projektoch a tiež úlohy súvisiace so získaním Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktoré udeľuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Pracovníčky odborne spracovávajú články a fond starých a vzácnych tlačí, čím prispievajú k budovaniu slovenskej národnej retrospektívnej a registrujúcej bibliografie. Prevádzkujú Librarium - stálu expozíciu, ktorá vznikla v roku 2015 a venuje sa problematike dejín a súčasnosti knižnej kultúry s dôrazom na Banskú Bystricu.
  Hovorené slovo: Mgr. R. Címer, Mgr. M. Bôbová, Mgr. M. Danková
   
 • 5.3.2021│11.00 hod.
  Študovňa starých a vzácnych dokumentov

  V Študovni starých a vzácnych dokumentov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici sú uložené  a k prezenčnému štúdiu dostupné najstaršie dokumenty knižnice, ktoré boli vydané v rozmedzí 16. až polovice 20. storočia. K dispozícii sú knihy, periodiká, hudobniny, pohľadnice a mapy z rôznych vedných oblastí. Dokumenty, ktoré dodnes uchovávajú myšlienky svojej doby, sú vzácne nielen svojím obsahom. Významné sú aj inštitúcie a jednotlivci, ktorí ich vlastnili v minulosti, napr. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Banskej Bystrici, šľachtický rod Radvanských, banskobystrický biskup Gabriel Serdaheli. Študovňa tiež ponúka informačné a poradenské služby z oblasti dejín knižnej kultúry a možnosť exkurzií s ukážkami z fondu starých a vzácnych dokumentov.
  Hovorené slovo: Mgr. R. Címer, Mgr. M. Bôbová
   
 • 5.3.2021│13.00 hod.
  Librarium

  Librarium Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici - expozícia o dejinách a súčasnosti knižnej kultúry predstavuje život knihy od jej vzniku až po jej virtuálnu podobu. Obsahovo je zamerané na problematiku dejín a súčasnosť knižnej kultúry s dôrazom na Banskú Bystricu. Pravidelne sa v ňom organizujú tvorivé dielne v názvom Zaži knihu na vlastnej koži! Workshop prináša účastníkom jedinečnú možnosť vžiť sa do práce stredovekých pisárov, ilustrátorov, iluminátorov, sadzačov a spoznávať historickú knihu prostredníctvom rôznych aktivít.
  Pocíťte atmosféru starých knižníc, vôňu historických kníh v kontraste s modernými technológiami v interaktivnej expozícii, ktorá Vás prevedie svetom knižnej kultúry. Pre zaujímavosť kliknite aj na https://prezi.com/8iiwi10lbezc/librarium/
  Hovorené slovo: Mgr. R. Címer, Mgr. M. Bôbová