Miesto: Veľký výstavná sieň + Medziposchodie
Termín výstavy: 27. 4. – 25. 6. 2023
Vernisáž výstavy: štvrtok, 27. 4. 2023 o 16.00
Kurátor výstavy: Mgr. Peter Markovič

Pripravovaná výstava prezentuje retrospektívny výber z tvorby charizmatického košického výtvarného umelca Alexandra Eckerdta. Autor sa zaraďuje medzi najoriginálnejšie a najvýznamnejšie osobnosti košického výtvarného umenia a kultúrneho prostredia dvadsiateho storočia. Umelec patril k osobitým slovenským maliarom a významným osobnostiam slovenskej grafiky a kresby druhej polovice uplynulého storočia.

Alexander Eckerdt sa narodil 6. júla 1932 v Košiciach. Autor navštevoval večerné kurzy kreslenia u významného košického veristu – grafika a kresliara Ľudovíta Felda a maliara Júliusa Bukovinského. V roku 1949 sa stal litografickým učňom v tlačiarenskom závode Pravda v Košiciach. V rokoch 1950-1951 študoval na Základnej grafickej škole a následne na Grafickej priemyslovke (1951-1952) v Prahe. Alexander Eckerdt študoval v rokoch 1932-1958 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Ladislava Čemického a Petra Matejku. Neskorší maliar, grafik a kresliar absolvoval štúdium na oddelení grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Vincenta Hložníka. Od roku 1958 sa umelec sa aktívne zúčastňoval kolektívnych výstav a svoju prvú individuálnu výstavu autor pripravil v Košiciach v roku 1962. Po ukončení štúdií sa Alexander Eckerdt žil a tvoril v Košiciach kde aj 24. augusta 1992 zomrel.

Autorov umelecký odkaz tvorby reprezentuje v košickom a vo východoslovenskom prostredí aj jeden z neľahkých osudov dobového definovania moderného obrazu a integrovaniu konceptov európskej výtvarnej moderny na konci päťdesiatych rokov uplynulého storočia do vtedy mladého „prebúdzajúceho“ sa slovenského výtvarného umenia. Umelcova tvorba predstavuje jeden z podstatných modelov definovania moderného obrazu po neľahkom období ideologických dogiem päťdesiatych rokov.

Alexander Eckerdt na počiatku šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia sformuloval svoj výrazne osobitý estetický konzekventný výtvarný koncept. Eckerdt zbavujúc sa požadovanej naturalistickej dikcie jednoznačne smeroval k výtvarnej slobode a uvoľneniu uvoľnenia spod dogmy detailu a násilne vnášaného ideologického balastu. Už ranná autorova tvorba jednoznačne smerovala k redukovanému až geometricky cítenému tvaru. Autor svojim výrazne štylizovaným prístupom k zobrazeniu rehabilitoval dekoratívne a výtvarné zložky a hodnoty maľby. S historickým odstupom práve umelcovo rázne vykročenie k slobode obrazu predstavuje povedľa nevšednej výtvarnej maliarskej, grafickej a kresliarskej krásy umelcov najvýznamnejší a oslobodzujúci prínos do košického, východoslovenského aj slovenského výtvarného umenia. Eckerdtova poetika v strete s normatívnou umeleckou doktrínou socialistického realizmu výrazne inklinovala k civilnému nepatetickému a nesentimentálnemu lyrizmu. Osobité poetické Eckerdtovo videnie tvorilo zreteľnú opozíciu voči dobovo presadzovanej ideologicky normatívnej socialisticko-realistickej estetike. Eckerdt vedený predovšetkým vlastnou umeleckou pravdou definoval a realizoval svoju víziu nepatetického civilistického výtvarného programu. Eckerdt už v skorých šesťdesiatych rokoch sformuloval základné princípy svojej umeleckej výpovede, preferujúcej predovšetkým výraznú výtvarnú a štylizačnú autonómiu voči prvkom reality. Eckerdt svojou slobodomyseľnou tvorbou spoluvytváral a anticipoval umelecké hodnoty, ktoré sa len postupne významnejšie presadzovali v dobovom slovenskom výtvarnom umení.

Eckerdtov umelecký odkaz je dnes pevnou súčasťou košickej výtvarnej tradície, ktorú definuje tvorba mimoriadnych výtvarných osobností akými boli Ľudovít Čordák, Konštantín Kővári-Kačmarik, Elemír Halász-Hradil, Konštantín Bauer, Július Jakoby, Juraj Collinásy, Anton Jasusch, Jozef Kornucik alebo Mária Bartuszová. Pred tridsiatimi rokmi uzatvorená tvorba Alexandra Eckerdta vytvára jednu z umeleckých konštánt košického výtvarného umenia uplynulého storočia. Autorov krehký a lyrický umelecký program dnes podobne ako tvorba vyššie spomínaných autorov formuje povedomie o košickom výtvarnom umení druhej polovice 20. storočia.

Pripravovaná jubilejná retrospektívna výstavy z maliarskej, kresliarskej a grafickej tvorby Alexandra Eckerdta chce pripomenúť jeho umeleckú cestu. Výstava bude v priereze prezentovať umelcove podstatné diela ale tiež veľmi ranú tvorbu dokladajúcu i umelcove školské roky so zámerom priblíženia umelcovej tvorby v jej relatívnej úplnosti.

Koncepciu výstavy dopĺňajú diela žiakov ZUŠ Kováčska 43, Košice, inšpirované tvorbou Alexandra Eckerdta k 90. výročiu umelcovho narodenia.

Alexander Eckerdt: Modrá figúra, 1967, olej, plátno, zbierkový fond KG v Prešove