20. storočie – storočie stretu politických ideí a ideológií, ktoré sa šírili a súperili prostredníctvom propagandy

Propaganda je označenie pochádzajúce z latinského slova propagare, ktoré prekladáme slovesami šíriť, hlásať, vytvárať či uvádzať na známosť. Propaganda je teda šírenie názorov a informácií, ktorého hlavným cieľom je ovplyvňovať individuálnu alebo kolektívnu verejnú mienku spolu s potvrdením postojov, konania a jednania v mene vyšších cieľov, ideálov a konkrétnych politických ideológií.

Dvadsiate storočie bolo storočím stretu politických ideí a ideológií, ktoré sa šírili a súperili prostredníctvom propagandy. Minulé storočie preto môžeme nazvať aj storočím propagandy. Rovnomenná výstava prináša chronologický prierez foriem a metód politickej agitácie a propagandy v posledných vojnových rokoch Rakúsko – Uhorska, v období prvej Československej republiky, Maďarského kráľovstva, prvej Slovenskej republiky a povojnového Československa, v ktorom od roku 1948 panoval komunistický režim. Ťažisko vybraných exponátov predstaví najrozšírenejšie formy a typy propagačnej tlače – plagáty, letáky, príležitostnú, glorifikujúcu i apologetickú knižnú tvorbu, ako aj dobové noviny a časopisy. Vhodným tematickým doplnkom sú ukážky politicky angažovanej umeleckej portrétnej i žánrovej tvorby, ktoré ilustrujú okrem aktuálne preferovanej ideológie aj vývoj a premeny estetického vnímania a jeho konkrétneho prejavu.

Trvanie výstavy: od 18.10.2022
Miesto výstavy: Historická účelová budova