Súčasťou genetickej výbavy Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sú úvahy na mnohé spoločensko-politické témy prítomné v rôznych podobách v programe festivalu.

Zdroj: FB / Divadelná Nitra

Ambíciou dramaturgie je upriamiť pozornosť na tieto témy, zvýrazniť ich a tak jasne sprostredkovať verejnosti.

Do výberu tém sa premieta zameranie vedenia a organizátorov festivalu, teda isté jasné ideové smerovanie. Predovšetkým však témy odrážajú životný pocit súčasníka – tvorcov umeleckých diel a kultúrnych aktérov.

Takto sa v jednotlivých ročníkoch festivalu stretávame s témami hľadania identity, vysporadúvania sa s minulosťou, vízií budúcnosti, s problémami imigrácie, integrácie, chudoby, ochrany životného prostredia či celkovo s otázkou devalvácie hodnôt.

Symbolickým ukazovateľom na prevažujúcu tému ročníka a zároveň spoločným menovateľom tém jednotlivých diel je podtitul festivalu, pre každý rok iný.

Podtitul je zároveň podnetom na hľadanie obsahových či myšlienkových súvislostí, spojitostí jednotlivých častí alebo diel programu festivalu.

Podtitul je inšpiráciou pre vizuálne riešenia, podnetom k hre s významami pojmu.

Tak sa vytvára pomyselná mapa, sieť mentálnych a komunikačných prepojení a napĺňa sa idea festivalu ako platformy pre kultúrnu výmenu a rozvoj kritického myslenia.

Zdroj: nitrafest.sk

Pre Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2023 platí podtitul:

odozvy / responses

odozva – ohlas – ozvena – odraz – reakcia – odpoveď

 • odozva ako predpoklad existencie
 • odozva ako základná podmienka komunikácie
 • odozva ako reakcia na konanie človeka, systému, mechanizmu
 • odozvy srdca
 • odozva organizmu
 • divácka odozva
 • odozva v médiách
 • diplomatická odozva
 • odozva prírody na konanie človeka
 • odozva prístroja, internetu, monitoru
 • test odozvy

Po dvoch rokoch pandémie sa ľudia otvárajú navonok. Školopovinné deti a študenti obnovujú kontakty so spolužiakmi. Začíname vnímať klimatickú krízu prostredníctvom tej energetickej. Učíme sa rozumieť ohrozeniam, bojujeme s nepravdivými informáciami, potrebujeme sa ubezpečovať o hodnotách života.

Odozva znamená záujem o veci okolo, vedomosť o stave najbližších i sveta, upevňovanie vzťahov, rozvoj empatie a schopnosti pomáhať.

Je reakciou na apatiu spoločnosti spôsobenú kritickými udalosťami posledného obdobia, predovšetkým agresiou na Ukrajine, ekologickou a ekonomickou krízou, pandémiou.

Odozvu chceme vyvolať aj ako nástroj proti celosvetovo pozorovanej diváckej kríze.

Odozva je vzájomná interakcia, ktorá nám pomáha prežiť a nachádzať zmysel života.