Názov výstavy: Minerály Slovenska
Organizátori: Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské múzeum v Trnave
Autor: RNDr. Miroslav Hornáček, geológ
Výstava bude sprístupnená od 10. 5. 2023
Výstava potrvá do 29. 2. 2024


Výstava pozostáva z fotografií minerálov Slovenska a zo vzoriek minerálov, ktoré sú vystavené vo vitrínach. Vystavené minerály pochádzajú zo známych i menej známych  lokalít, v ktorých sa ťažilo v minulosti, no v súčasnosti z nich väčšina zanikla. Vystavené sú aj unikáty minerálov, ktoré boli prvýkrát popísané z územia Slovenska. Všetky predmety sú zo zbierkového fondu Západoslovenského múzea v Trnave.

Územie Slovenska má pestrú geologickú stavbu, nachádzajú sa tu rôzne typy hornín, minerálov a rudných i nerudných nálezísk. Už v dávnej minulosti sa na území Slovenska robili prieskumné práce a ťažili sa drahé a fa­rebné kovy, hlavne zlato, striebro a meď. Pri svetle olejových kahancov ponúkalo banské podzemie mno­hým generáciám baníkov nezabudnuteľné scenérie pri pohľade na trblietajúce sa kryštály najrozmanitejších minerálov v dutinách rudných žíl. Baníci ich vynášali na povrch. Tak vznikali prvé mineralogické zbierky. Postu­pom času sa o minerály začali zaujímať aj odborníci, kto­rí ich aj vedecky opísali. Vznikli ucelené kolekcie mi­ne­rálov a hornín, ktoré vlastnili súkromní zberatelia a od nich sa neskôr dostali do vznikajúcich múzeí.

V období socializmu nastal na Slovensku prudký roz­voj baníctva a ťažby minerálov. Z tohto obdobia po­chá­dzajú temer všetky veľké kolekcie minerálov. V súčasnosti je baníctvo na Slovensku v hlbokom útlme a nedá sa predpokladať, že by nastalo v budúcnosti zlepšenie. Napriek tomu sa ojedinele nájdu zaujímavé vzorky minerálov v činných kameňolomoch a pri staveb­ných výkopových prácach.

V Západoslovenskom múzeu v Trnave sa mineralo­gi­cká zbierka začala systematicky budovať od roku 1985. Výstava Minerály Slovenska predstavuje výber z tej­to mineralogickej zbierky, vystavené exponáty po­chá­­­dzajú zo slovenských lokalít. Najzaujímavejšie sú minerály z Banskej Štiavnice a Hodruše, kolekcia zo sideritových ložísk z Nižnej Slanej, Rožňavy a Rudňan, kolekcia drev­­ných opálov, minerálov z Malých Karpát i niektoré vzorky drahých kameňov – acháty, chalcedon a drahý opál.

Sprievodným podujatím k výstave je prehliadka výstavy komentovaná jej autorom pre skupiny počas celého roka 2023 na objednávku.  Skupiny (max. 25 účastníkov) je možné vopred objednať na tel. č. 033/5512913, mailom na zsmuzeum@zupa-tt.sk, alebo osobne v Západoslovenskom múzeu v Trnave, Múzejné nám. č. 3.

RNDr. Miroslav Hornáček a PaedDr. Simona Jurčová