Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, sa dlhodobo venuje mapovaniu národností obývajúcich územie regiónu Spiša, v minulosti známeho svojou národnostnou pestrosťou. V roku 2020 Múzeum Spiša realizovalo výstavu Rusíni na Spiši a knihu Dejiny Rusínov na Spiši, ktoré mali mimoriadny ohlas u širokej odbornej i laickej verejnosti. Po rusínskej menšine sa pracovníci Múzea Spiša rozhodli obdobným spôsobom spracovať nemeckú menšinu na Spiši. Vernisáž výstavy Nemci na Spiši sa uskutoční 28. 6. 2023 o 16.00 hod. vo výstavných priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.

„V horizonte času každé minoritné etnikum zanechalo stopu na majoritnom obyvateľstve. Región Spiš je historicky charakteristický multietnicitou. Žili tu Rusíni, Nemci, Židia i Rómovia, ktorí boli súčasťou obyvateľstva. Pre pracovníkov Múzea Spiša bol veľkým povzbudením pre pokračovanie v mapovaní a prezentovaní menšín mimoriadne úspešný projekt výstavy Rusíni na Spiši a publikácie Dejiny Rusínov na Spiši v roku 2020. Veríme, že výstava a publikácia Nemci na Spiši sa stretne s ešte väčším záujmom u verejnosti, ktorá už nebude mať žiadne prekážky navštíviť výstavu a jej sprievodné podujatia, na ktoré všetkých srdečne pozývame,“ uviedla k výstave riaditeľka Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi Zuzana Krempaská.

Pracovníci Múzea Spiša sa rozhodli prezentovať túto menšinu najmä preto, aby poukázali na jej obrovský prínos pre rozvoj spišského regiónu. Nezmazateľný vklad tunajších Nemcov je možné vidieť až do dnešných čias pri pohľade na vzácne starobylé historické centrá spišských miest a mestečiek.

Väčšia časť výstavy sa zaoberá dejinami spišských Nemcov. Mapuje ich osobnosti, hospodárstvo, kultúru, spolky, turistické a  športové aktivity, školstvo, náboženský život a ďalšie oblasti života. Menšia časť výstavy sa zaoberá Nemcami na Spiši z etnografického hľadiska. Prezentuje ich ľudový odev, bývanie, zvyky a tradície. Na výstave je množstvo predmetov viažucich sa k spišským Nemcom. Popri zbierkových predmetoch Múzea Spiša ide o zbierky zapožičané zo SNM-Múzea kultúry karpatských Nemcov v Bratislave, Múzea v Kežmarku, Baníckeho múzea v Gelnici a od viacerých jednotlivcov. Výstava ponúka tiež množstvo vizuálneho a zvukového materiálu.

Počas trvania výstavy sa bude konať niekoľko sprievodných podujatí. Najvýznamnejším z nich je prezentácia vedeckej kolektívnej monografie Dejiny Nemcov na Spiši, ktorá sa uskutoční v decembri 2023. Autormi knihy ako aj textov na výstave sú Martin Furmanik, Miroslav Števík, Mária Staňová Michalková a Marta Kučerová. Kniha vyjde v slovenskej aj nemeckej jazykovej verzii. Podobne aj texty na výstave sú v slovenčine i nemčine. Vydanie monografie podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Ďalším sprievodným podujatím, ktoré sa bude konať takisto v decembri 2023Nemecké Vianoce na Spiši. Folklórny súbor z Chmeľnice vtedy predstaví spišské nemecké vianočné piesne. Taktiež sa uskutoční večerná prehliadka výstavy. Počas celého trvania výstavy sa budú konať odborné prednášky o histórii a etnografii spišských Nemcov pre školské skupiny i pre širokú verejnosť.

Výstava Nemci na Spiši potrvá do 31. 3. 2024. Výstava bola finančne podporená Fondom na podporu umenia.