Štatutárna výstava prezentujúca novodobú históriu solivarníctva na Slovensku, ktorá sa začala písať výstavbou nového štátneho solivaru s názvom „Prezident Masaryk“ v roku 1925. Celá história nového solivaru je doplnená fotografiami z výroby ale aj výrobkami zachovanými z tohto obdobia, či posledný vyrobený kilogram soli pri zatvorení fabriky. Mnoho exponátov prezentuje život fabriky až po jej zánik.

Vernisáž výstavy: 28. júna 2018 o 16:00
Trvanie výstavy: do 31. 12. 2023

Vstupné: 2,- €


NOVÝ SOLIVAR PREZIDENT MASARYK 
Prvá solivarská výstava

Už počas rekonštrukcie Skladu soli v Solivare boli rozprúdené úvahy o využití zrenovovaného objektu. Samozrejme architekt a samotný projekt definoval využitie budovy ako kultúrno-kongresové centrum. Nastala však otázka, čo s priestormi, ktoré pôvodne slúžili ako skladovacie komory. Jedna komora má slúžiť na prezentáciu dočasných a putovných výstav. V troch komorách boli plánované stále expozície. To vyústilo v roku 2015 k definovaniu zamerania expozícií a vypracovaniu samotných scenárov. Jedna z expozícií má prezentovať ťažbu a výrobu soli už v novej fabrike po roku 1925 až po súčasnosť. Pre nedostatok finančných prostriedkov, zatiaľ nebola zrealizovaná ani jedna stála expozícia.

Spracovaný scenár však nezapadol prachom. Po drobných úpravách bol využitý ako podklad pre štatutárnu výstavu Múzea Solivar. V jeho histórii je to vôbec prvá vlastná výstava. Nesie meno „Nový solivar prezident Masaryk“. Výstava prezentuje nový závod na spracovanie soli, ktorý bol nástupníckym závodom po Starom Solivare, od jeho postavenia v roku 1925 až po jeho uzavretie v roku 2009.

Pri písaní scenára, pomáhala veľmi dobrá základňa zozbieraných exponátov, dokumentov a rôznych materiálov zo samotnej fabriky. Všetky vystavené exponáty sú originály a na výstave nenájdete ani jednu repliku. Najstarší vystavený exponát je z roku 1924. „Najmladší“ je zo 17. mája 2009. Ide o posledný vyrobený kilogram soli na Slovensku. Má podpisy zamestnancov, ktorí v deň uzavretia závodu pracovali na výrobnej linke.

V textovej časti sa návštevník môže dozvedieť históriu novej fabriky, postup výroby, či geologické zloženie ložiska soli. Všetky fakty sú doplnené zaujímavými historickými fotografiami technologických zariadení závodu. Množstvo 3D exponátov prezentuje celý výrobný program závodu, obalovú techniku, bigbag vak, ale aj život zamestnancov závodu. Návštevníci tu nájdu slávnostnú banícku uniformu, ktorá sa používala práve v novom závode. Zo zaujímavostí môžeme uviesť tzv. „ECHOSONDU“, ktorou sa merali vydobité priestory v podzemí. Táto vystavená echosonda bola použitá aj pri meraní šachty Leopold v starom závode. Exponát bol získaný pri ukončení výroby vo fabrike. Celú výstavu dopĺňa množstvo banských máp, prierezy ložiskom soli v Prešove, ale aj vzorky jadra, ktoré boli získané pri vŕtaní ťažobných vrtov a tak návštevník môže vidieť reálnu soľ ako vyzerá v podzemí práve v Prešove.

Výstava je pripravená ako putovná výstava a tak jej želáme veľa návštevníkov a veľa putovných miest. Zároveň je dobrým základom po úpravách na stálu expozíciu v objekte Skladu soli.

Marek Duchoň riaditeľ NTP Solivar Prešov

www.stm-ke.sk