Miesto: Krajská galéria v Prešove, Hlavná 49, poschodie
Autor koncepcie: Mgr. Jozef Ridilla
Otvorenie: 16. 12. 2022
Trvanie: stála expozícia

Zdroj: Krajská galéria v Prešove

V roku 2015 sa začali rekonštrukčné práce na goticko-renesančnom objekte na Hlavnej 49 v Prešove, ktorý je súčasťou prešovskej Krajskej galérie. Po kolaudácii objektu bolo možné pristúpiť k tvorbe dlhodobo zamýšľanej expozície starého sakrálneho umenia, pre ktorú v pôvodných priestoroch inštitúcie nebol dostatočný priestor. Prezentačná aktivita formou stálych expozícií patrí k hlavným povinnostiam galerijných inštitúcií, čím Krajská galéria spláca svoj dlh verejnosti. Vznikla tak platforma na prezentáciu najvýznamnejších diel zo zbierkového fondu galérie vo vzťahu k domácim i zahraničným návštevníkom i možnosť opätovného navracania sa diváka k obľúbeným dielam.

Vzhľadom k obmedzenému priestoru i pomerne zložitému pôdorysu bolo potrebné rešpektovať zásadu primeranosti, preto bolo vybratých 52 diel. Pri ich výbere bol dôraz položený na domácu, tj. šarišskú, resp. východoslovenskú provenienciu a na preferenciu kvalitnej profesionálnej tvorby neskorého stredoveku a raného novoveku. Výnimku tvorí niekoľko poloprofesionálych a ľudových prác najmä z 19. storočia, ktoré významným spôsobom dokresľujú štýlové rozpätie určitých schém v rámci mariologickej a christologickej ikonografie. Vystavené sú drevorezby 15.-19. storočia, ako aj ikony zo 16.-18. storočia. Ide o zbierkové predmety nadobudnuté postupnou akvizičnou činnosťou galérie, jadro však tvoria diela zo zbierky prešovského sochára Dušana Pončáka (1941-2016), ktorá bola galérii umelcom darovaná v dvoch fázach (1993 a 2006).

V zbierkach Krajskej galérie v rámci starého sakrálneho umenia (do roku 1800) úplne absentuje typ závesného obrazu z rímskokatolíckeho okruhu. Tento akvizičný hendikep bol riešený formou dlhodobej zápožičky. Ide o päť sôch a obrazov z majetku rímskokatolíckeho farského úradu v Prešove a deväť sôch a obrazov zo zrušenej stálej expozície Krajského múzea v Prešove. Prax výpožičiek z iných majetkov je plne opodstatnená v prípadoch, ak ide o diela špičkových kvalít, príp. je žiaduce zaplniť „biele miesta“ vo vývoji regionálneho umenia.

Diela sú inštalované v piatich výstavných priestoroch a sú tematicky rozčlenené na štyri samostatné okruhy: „Izba Majstra Pavla“, „Svätci, anjeli a proroci“, „Mária, Matka Božia“ a „Kristus Spasiteľ“. Najvýznamnejšími exponátmi sú tri diela od Majstra Pavla z Levoče, ktoré tento rezbár vytvoril priamo pre Prešov. Z ďalších treba spomenúť neskorogotické súsošie sv. Anny Samotretej z Hanušoviec, ranobarokové súsošie sv. Anny Samotretej zo Širokého, ikonu sv. Michala archanjela zo 16. storočia, renesančnú Pannu Máriu zo skupiny Navštívenia, barokové Nepoškvrnené počatie zo Sabinova alebo rokokový obraz Alegória Starého a Nového zákona od Imricha Jagušiča takisto zo Sabinova.

Väčšina vystavených artefaktov sú polychrómované drevorezby, keďže tento druh umenia má v regióne dlhú a bohatú tradíciu. Expozícia prezentuje sakrálne diela štyroch kresťanských konfesií, ktoré v regióne v priebehu storočí zanechali svoje stopy vo výtvarnom umení – rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, pravoslávnej a evanjelickej. Expozícia je prístupná i pohybovo znevýhodneným občanom. K dispozícii sú textové informácie v slovenskom a anglickom jazyku.