Vernisáž: 20. 10. 2022 o 18:00
Trvanie výstavy: 21. 10. 2022 - 23. 2. 2023 do 26. 3. 2023 (predĺžená)
Kurátorka: Mira Sikorová-Putišová
Výstavný priestor Q, Hlavná 27, Košice

Pomaly a postupne skladaný príbeh, ktorý hovorí o umení po roku 1989. Šestnásť diel zo zbierky intermédií a mediálneho umenia s datovaním medzi rokmi 1993 – 2017 ako súčasť jednej osobitej časti zbierkového fondu Považskej galérie umenia v Žiline. Každé z nich je prezentované tak, aby prinášalo nielen návod, ako ho čítať, ale aj informácie o jeho ukotvení v tvorbe autorky či autora a jeho kontext v nedávnej histórii umenia. 

Zbierka intermédií a mediálneho umenia je stále pomerne mladou, je archívom umenia po roku 1989, čo je len niečo viac než tridsať rokov. Segment s podobnou orientáciou sa nachádza hádam v každej galérii, no len veľmi málo z nich začalo zbierku dobovo príznačného umenia 90. rokov budovať v čase, keď bolo „živé“ a kurátorsky „neohmatané“, ale pre takúto formu zhodnocovania (v pozícii zbierkového predmetu) pokladané za dôležité a nevyhnutné. Toto rozhodnutie je logickým vyústením zamerania galérie na súčasné umenie:objekt, inštaláciu a ich fúzií s videom) a vzácneho synergického efektu v spoluprácach medzi umelcami a galériou: pri realizáciách výstav, vydávaní publikácií a predovšetkým pri zakúpení diela alebo jeho získaní darom.

Pod zrod zbierky intermédií a mediálneho umenia Považskej galérie umenia v Žiline sa výrazne podpísali preferencie jej riaditeľov Alexa Mlynárčika, Kataríny Rusnákoveja kurátora Radislava Matuštíka. Aj pri dnešnom pohľade späť - prvá inštalácia sa stala jej súčasťou v roku 1992, prvá videoinštalácia o rok neskôr) je rozhodnutie ju vytvoriť výnimočným krokom. Galéria totiž počas pomerne krátkeho obdobia medzi rokmi 1992 – 1997, v tejto dodnes ťažiskovej fáze, dokázala vybudovať zbierku intermédií a mediálneho umenia 90. rokov v ojedinelom rozsahu. Od začiatku nultých rokov (a predovšetkým po zriadení grantových schém – MK SR a FPU) je dopĺňaná dielami výtvarníkov, ktorí formovali podobu slovenského umenia nasledujúcich dekád.

Vybraných šestnásť diel, prezentovaných na výstave v Košiciach, rozhodne nemá ambíciu odrážať celistvý príbeh intermédií a mediálneho umenia po roku 1989. Spolu s ďalšími z tejto časti zbierok PGU však dokladajú „snívanie o múzeu“, ktoré - prozaicky povedané, nie je ničím viac ako kurátorskou prácou v zbierkotvornej inštitúcii. Kolekcia diel hovorí najmä o tom, že budovanie zbierky výtvarného umenia v galérii je vždy sústavou rozhodnutí, ktoré vznikajú v konkrétnom čase a v konkrétnych súvislostiach. Že sa v nich sústreďuje veľa faktorov: mnohé z nich je možné formátovať a ovplyvniť, ale ďalšie menej alebo vôbec. Ak by sme chceli túto činnosť metaforicky pripodobniť – ide o vytváranie pomyslenej mapy časopriestoru, vykresľovanej na od základných pevných rysov smerujúc k podrobnejším detailom, tak aby bola čo najvernejšia. Avšak odráža aj skutočnosť, kde je na jednej strane vízia – sen o celistvosti, a keďže ide o kontinuálnu činnosť - aj permanentné snívanie ako sa priblížiť k tomuto ideálu, a na strane druhej je to sústava peripetií, no i úspechov, ktoré napĺňanie tohto sna ovplyvňujú. 

Mira Sikorová-Putišová
kurátorka zbierok Považskej galérie umenia v Žiline