Dom ľudového tanca v spolupráci s Mgr. art. Andreou Pitoňákovou pre Vás  pripravuje súbor workshopov na tému
Tanečná a technická príprava detí a mládeže v ľudovom tanci.

Workshop  je vhodný  pre učiteľov  ZŠ,  pre vedúcich krúžkovej činnosti, vedúcich  folklórnych súborov, učiteľov v tanečnom odbore ZUŠ a pod. Jednotlivé témy na seba nadväzujú. Medzi workshopmi je zámerne daný časový priestor na preskúšanie získaných poznatkov v praxi.