Bannerová výstava Galérie umelcov Spiša osochárskych realizáciách vo verejnom priestore na Spiši pod názvom U-POINTS bude až do jesene reprízovaná v Podtatranskom múzeu  v Poprade

Produkcia: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
Miesto konania: Exteriér Podtatranského múzea v Poprade
Termín výstavy: 12. 7. 2023 – 15. 10. 2023


Výskumný projekt Galérie umelcov Spiša, kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja, pod názvom U-POINTS / Utilitárne body regiónu Spiš (utility – urban – unique) po prvýkrát prináša ucelený súpis sochárskych realizácií vo verejnom priestore na území regiónu Spiš s komplexnou fotodokumentá-ciou, definovaním ich lokácie a prisúdením autorstva. Územie regiónu Spiš skrýva „nevidené“, časom zabudnuté a v meniacom sa prostredí splývajúce sochárske objekty, ktoré vznikali od 50. rokov 20. sto-ročia až po súčasnosť. Tieto sochárske realizácie predstavujú zrkadlo doby a charakterizujú prístup spoločnosti k uplatňovaniu výtvarného umenia vo verejnom priestore. Výtvarné umenie začlenené do verejného priestoru miest je umením najmasovejšieho diváka.      

Riaditeľka Galérie umelcov Spiša – Mgr. Lucia Benická uvádza: „Galéria ako pamäťová inštitúcia cielene analyzuje a odborne skúma vývoj regionálneho umenia. Zmapovať objekty a sošné realizácie na Spiši sa stalo opakovanou výzvou, ktorá sa naplnila interným dvojročným výskumom pod kuratelou historičky umenia Zuzany Juháziovej (2019 – 2020) s cieľom identifikovať časom zdevastované výtvarné objekty na území regiónu Spiša v šiestich okresoch. Galéria tak nadobudla ojedinelý archív o realizáciách a aktuálnom stave týchto umeleckých diel.“


V rámci projektu U-POINTS / Utilitárne body regiónu Spiš uvádza Galéria umelcov Spiša v spolupráci s Podtatranským múzeom unikátnu bannerovú výstavu vybraných sochárskych realizácií na Spiši. Súčasťou výstupov je mapa – sprievodca po sochárskych realizáciách a bedeker, mapujúci realizácie na Spiši. Galéria umelcov Spiša v rámci projektu realizovala na jeseň v roku 2020 odborné kolokvium pod názvom U-POINTS / Umenie vo verejnom priestore: Socha verzus architektúra s účasťou prizvaných odborníkov zo Slovenska i Čiech. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Bannerová výstava prezentuje 89 vybraných sochárskych realizácií (z celkového evidovaného počtu 138) od 64 autorov z okresov Spišská Nová Ves, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa. Každý banner obsahuje identifikátor – QR kód s priamym prepojením na web stránku s ďalšími informáciami.

Bedeker s rovnomenným názvom je unikátnou publikáciou, ktorá zahŕňa komplexný súpis a obrazovú dokumentáciu diel z výskumu. Uvádza jednotlivé okresy na Spiši, ako aj zaujímavosti, spojené s vybranými realizáciami. Bedeker a jeho koncepcia priamo nadväzujú na bannerovú výstavu.

Mapa, tlačený sprievodca po sochárskych a reliéfnych realizáciách mesta Spišská Nová Ves, obsahuje lokáciu a reprodukcie 26 sochárskych diel, ktoré v minulosti vznikali ako výtvarná súčasť rozvo-ja architektúry mestských častí Spišskej Novej Vsi (utilitárne objekty). Diela nesú signatúry 15-tich auto-rov ako Miroslav Bonk, Ladislav Kacvinský, Štefan Kovaľ, Emil Labaj, Vojtech Löffler, Ján Mathé, Ondrej Priatka, Vladimír Popovič, Mikuláš Szigeti, Ladislav Snopek, Imrich Vanek, Alexander Trizuljak a iní.


Hlavným nosičom pre projekt je webová stránka Galérie umelcov Spiša, kde sú uvedené detailné obrazové záznamy skúmaných lokácií: návštevník sa prekliká k podrobnejším informáciám.

QR kódy zo stránky sú súčasťou bannerovej výstavy a priamo korešpondujú s jej vystavovaným obsahom: https://gus.ipro.sk/index.php/vystavy/aktualne/vystava/u-points