Výstava Brány predstavuje ťažiskovo novú tvorbu maliara zrelej strednej generácie Mariána Čižmárika, inšpirovanú širokým spektrom vonkajších i vnútorných vzťahov človeka k skutočnosti, k vlastnému bytiu, tradícii, k dešifrovaniu posolstiev a odkazov kultúrnej histórie ľudstva. Výber výstavnej kolekcie je koncipovaný tak, aby prezentoval väzby tvorby umelca k celku vývoja slovenského umenia súčasnosti, jeho pôsobenia v širšom regióne severného Slovenska, nevšednú širokospektrálnosť jeho tvorby v maľbe, kresbe či trojrozmerných objektoch. Výstava odkazuje i na presahy jeho tvorivej činnosti vo vzťahu k  hudbe, poézii a divadlu, pripomína a usúvzťažňuje tieto väzby a približuje verejnosti autorovu tvorbu z ostatných rokov v komplexnom pohľade.

Marián Čižmárik sa narodil r. 1960 v Spišskej Sobote. Stredné výtvarné vzdelanie získal na SŠUP v Košiciach (1975 – 1979). V r. 1986 – 1991 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v otvorenom ateliéri prof. Rudolfa Sikoru. V r.1990 absolvoval študijný pobyt na Akadémii diBelle Pietro Vannucci v Perugii a neskôr na študijnom pobyte v Paríži. Od r. 1991 sa zúčastňoval aktivít voľného združenia výtvarných umelcov Modré Hrušky. Okrem komornej a monumentálnej voľnej maľby sa venuje tvorbe objektov z kovu, dreva či skla  pre realizácie v interiéroch a exteriéroch. Participoval na mnohých výstavách doma i v zahraničí ( Viedeň / Rakúsko, St. Pölten, Aachen, Mníchov / Nemecko, Virgínia / USA a Nový Targ / Poľsko). Realizoval vitráže v kostole Sv. Juraja v Spišskej Sobote, interiéry a výtvarné riešenia v slovenských olympijských domoch a pri kandidatúre Tatier na olympiádu (Nagano 1998, Sydney 2000, Salt Lake City 2002, Soul 1999) a iné. Výtvarne sa podieľal na mnohých publikáciách (za všetky Pomalé svetlo vĺn, 2016). Žije a tvorí v Mengusovciach pod Tatrami.

Marián Čižmárik, maliar celou svojou dušou, ktorý dobrovoľne prijal pozíciu solitéra, tvorí ojedinelé koherentné dielo. Podnety prameniace v hlbinách genézy ľudstva mu poskytujú dostatok inšpiračných zdrojov, tkvejúcich v tradíciách rýdzej slovenskej kultúry i v celej kultúrnej histórii ľudstva, práve tam, kde sa estetika prelína s oblasťami ľudských hodnôt. Dielo Mariána Čižmárika je determinované prostredím, v ktorom vzniká, a jeho vlastnými, osobnostnými predpokladmi; je to dielo meditatívne, poetické, zároveň hľadačské, objavujúce. V celej jeho tvorbe sa prejavuje vzťah k základným ľudským hodnotám a túžbam – slobode, láske, rodine, domovu, harmónii; k širším otázkam zmyslu života, histórie, odkazov minulých civilizácií, kultúrnych nánosov, sedimentov v prúde vývoja ľudstva. Prameň, vodu chápe ako symbolické prúdenie energií a hodnôt spájajúce náš svet s minulosťou i budúcnosťou, Zem s vesmírom. Brány zase ako vymedzenie etáp, zastavenia, fiktívne predely medzi dimenziami, miesta prienikov tušených svetov či neznámych energií na ceste prúdov a tokov žitia. Tieto podnety spracováva, cez číru maliarsku optiku im prisudzuje hodnotu symbolov, čím ich posúva do nadčasovej roviny.

V dobe, ktorá je postupne zahlcovaná informač­ným balastom a vytváraním pseudohodnôt v mene prchavého a povrchného konzumu je dôležité, že existuje tvorba schopná vyzvať diváka k zastave­niu, k zamysleniu; potencovať jeho schopnosť identifikácie s otázkami o zmysle vlastného by­tia v priestore a čase určenom pre náš pohyb a existenciu, pre vytváranie osobného sveta. Tu a teraz. A ako bonus mu ponúka krásu, krásu myšlienky, krásu obrazu, krásu človeka.

Autor tvorivo spolupracuje so svojimi priateľmi i v oblasti poézie, divadla, hudby, ktorú prelína s výtvarnou tvorbou.

Srdečne vás pozývame na jej prehliadku.

Karol Maliňák

Vernisáž výstavy sa uskutoční 29. apríla 2022 o 17.00
Výstava potrvá od 29. apríla do 19. júna 2022

Kurátor výstavy a autor koncepcie a textu: PhDr. Karol Maliňák, PhD.
Miesto: Elektráreň Tatranskej  galérie, Hviezdoslavova 12, Poprad

Organizátor výstavy: Tatranská  galéria v Poprade v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK