Trvanie: 21. februára 2023 – 31. decembra 2023
Vernisáž výstavy 21. 02. 2023 o 17:00
Miesto: Vila Dominika Skuteckého
Kurátor: Katarína Baraníková


Nech sa páči, vstúpte, otvárame ďalšiu zrekonštruovanú časť Vily Dominika Skuteckého!

Po renovácii a reinštalácii Stálej expozície Dominika Skuteckého v roku 2020 sa Stredoslovenskej galérii podarilo zrenovovať aj časť infraštruktúry maliarovej vily vďaka finančnej podpore zriaďovateľa Banskobystrického samosprávneho kraja. Od roku 2021 sa začal kreovať projekt pod názvom “Bezbariérové úpravy a infraštruktúra prvého kontaktu s verejnosťou, Vila D. Skuteckého”. Od pôvodného zámeru celkových bezbariérových úprav sa v priebehu roku 2022 pristúpilo k rozetapizovaniu projektu najmä z dôvodu citlivosti riešenia takéhoto typu úprav v objekte kultúrnej pamiatky. Po schválení 1. etapy bola od jesene do konca roka 2022 realizovaná výmena podláh v zvolenom materiáli micro-terrazzo v rozsahu tamer 100 m2, konkrétne vo vstupných priestoroch, kancelárskych priestoroch, zimnej záhrade a “študovni” na poschodí. Súčasne bolo už opotrebované nepôvodné schodisko v interiéri nahradené novým dubovým schodiskom s rozšírenou časťou historizujúceho zábradlia, ktoré dotvára priestor zimnej záhrady. 

Otázky ako bola pôvodne plánovaná a ako v skutočnosti vyzerala celá maliarova vila za jeho života zostávajú stále trochu neznámym tajomstvom, ktoré je však možné postupne odhaľovať, najmä prostredníctvom ďalších plánovaných pamiatkových a reštaurátorských výskumov. Najcennejším svedectvom pôvodnej podoby vily na prelome 19. a 20. storočia zostáva takmer desiatka Skuteckého žánrových malieb, na ktorých zachytil najmä interiér svojho ateliéru. Obraz o živote vo vile v medzivojnovom období dokumentuje niekoľko zachovaných fotografií rodiny najmladšej maliarovej dcéry, maliarky Karoly Skuteckej-Karvašovej, a v literárnej podobe kniha umelcovho vnuka Petra Karvaša V hniezde so spomienkami na detstvo strávené vo vile a okolitej záhrade (publikácia vyšla aktuálne v reedícii banskobystrického vydavateľstva literárna bašta). Narušenie rodinného bezpečia aj s maliarovým dedičstvom uchovávaným v „nedotknutom“ ateliéri spôsobil príchod 2. svetovej vojny. Židovský pôvod sa stal osudným, napriek dobrému postaveniu a snahe prežiť a zachrániť sa, viacerým členom rodiny. Obsadenie vily gestapom a vyplienenie rodinného majetku vymazalo aj stopy pôvodnej podoby domu. Ďalej sa už stavba prispôsobovala novým potrebám a účelom, po vojne pre chod dvoch domácností rodín Bellušových žijúcich oddelene na prvom a druhom podlaží. Z dostupných archívnych materiálov je k dispozícii stručné zameranie stavby až z roku 1982, kedy bola odkúpená a využívaná ako administratívna budova Uhoľných skladov. Z dokumentácie možno vyčítať rozpriečkovanie pôvodne väčších miestností na menšie izby, či kancelárie, ďalej prebúranie nových okenných otvorov, ktoré zničilo veľkú časť vtedy už zatretej sgrafitovej výzdoby na priečelí, alebo zamurovanie západnej presklenej steny zimnej záhrady. Trochu rozsiahlejšiu projektovú dokumentáciu obsiahla rekonštrukcia a adaptácia objektu pre galerijné účely začiatkom 90. rokov 20. storočia. Sekundárne zvýšenie podláh, zníženie stropov či zmenené interiérové schodisko z predošlých úprav však už nenávratne pozmenilo charakter interiéru vily. 

V aktuálne zrenovovaných priestoroch bude dočasne vystavená inštalácia vzoriek z výberu použitých stavebných materiálov terrazza v kontraste s fragmentami staršej dlažby zo vstupných priestorov vily, a tiež kovových prvkov zábradlia. Pri rekonštrukcii vily nebolo zvolené terrazzo pre pôvodnosť, ale ani čisto účelovosť, či len estetické kvality. Je Vám známy nejaký obraz Dominika Skuteckého s benátskym výjavom zachytávajúci aj typické terrazzo? Počas prezentácie Vám priblížime ako uvažujeme a postupujeme pri obnove a sprístupňovaní pamiatky umelcovej vily s areálom. 

Katarína Minka Baraníková

Ďakujeme Denisovi Mishinovi za darovanie historizujúcich kovových prvkov zábradlia z budovy starého banskobystrického pivovaru Perla na Hornej ulici č. 104, ktorá sa nachádza  oproti Vile Dominika Skuteckého.


Miesto konania: Vila Dominika Skuteckého, Horná 55, Banská Bystrica
Otvorenie: 21. 2. 2023 o 17:00 / utorok 
Architekt projektu: Jakub Kopec
Koordinátori projektu: Katarína Minka Baraníková, Miloslava Michalcová Borošová, Zuzana Leškanič Majlingová, Maroš Rovňák
Reštaurátori: Miloš Packo, Miroslav Slúka
Realizácia projektu rekonštrukcie infraštruktúry vily: MRK Contract k.s.

Srdečne pozývame!


Zámerom Stálej expozície maliara Dominika Skuteckého je využiť potenciál umelcovej vily v Banskej Bystrici ako autentického prostredia jeho tvorby a rodinného života. Usadil sa tu koncom 19. storočia, po dlhoročnom pôsobení najmä v Benátkach a Viedni. Vilu si nechal postaviť podľa vlastných návrhov v neorenesančnom štýle so sgrafitovou výzdobou na priečelí, ktorú aj sám vytvoril.

Inštalácia v zrenovovanej vile približuje život maliara a jeho rodiny prostredníctvom expozičných tematických miestností. HALA TALIANSKEHO UMENIA predstavuje maliarove štúdiá a pôsobenie v Benátkach, tvorbu žánrových obrazov s výpravnými scénami zo slávnych benátskych chrámov a zákutí. Skuteckého najznámejšie dielo Trh v Banskej Bystrici so zachovanými artefaktami uvádza návštevníkov do ďalšieho priestoru – SALÓN, ktorý pripomína meštiansku kultúru obdobia konca habsburskej monarchie. Maľby s námetmi miestnej society z trhov a parkov striedajú veľkoformátové reprezentatívne portréty cisárskeho páru ako aj lokálnych osobností barónky Rádvánszkej, či mecenáša Teofila Stadlera. Na druhej strane salónu sa prostredníctvom intímnejších rodinných portrétov oboznámite s rodinnou históriou maliara. ATELIÉR odhaľuje vývin Skuteckého tvorby a maliarskej techniky. Od akademických počiatkov, cez štúdium starých renesančných techník a experimentovanie s farbami, až k neskoršiemu záujmu o svetelnosť luministickej (impresionistickej) maľby prelomu 19. – 20. storočia. Jedinečný je maliarsky cyklus dokumentujúci tradičnú prácu kotlárov z banskobystrického medeného hámra, ktorý vystihujú živelné efekty ohňa hámrových pecí. Miestnosť PRACOVŇA zostáva vyhradená pre dočasné výstavy – najmä pre prezentáciu tvorby talentovaných potomkov, ktorých zložité a tragické osudy približuje rodinná mapa. (Do konca roka 2020 je sprístupnená výstava umelcovho syna, Architekta Alexandra Skuteckého (1883 -1944). Prostredie ZIMNEJ ZÁHRADY ponúka návštevníkom oddychovú zónu pre tvorivé aktivity, či spoločenské hry.

Okrem rozšírenia expozície v umeleckohistorickom kontexte bola zrealizovaná čiastočná rekonštrukcia interiéru podľa nájdenej dokumentácie a dobových vzorov – úprava osvetlenia, okien, výmaľba stien, či vytvorená replika maliarskeho pódia v umelcovom ateliéri. Salón dotvára starožitný mobiliár z rodinnej zbierky maliarovho vnuka, spisovateľa a dramatika Petra Karvaša. Namiesto pasívnej obrazárne tak expozícia vytvára dobovo inšpiratívne prostredie prispôsobené pre pohodlné trávenie času návštevníkov s tvorivými aktivitami, kultúrnymi zážitkami aj sprievodnými dočasnými výstavami.

Katarína Baraníková

Reštaurátor: Miroslav Slúka 
Mobiliár expozície: Maroš Semančík
Konzultujúce kunsthistoričky: Klára Kubičková, Katarína Beňová, Zuzana Majlingová