Výstava je výstupom medzinárodného projektu ,,Rail4V4+V", ktorého cieľom je zdôrazniť turistický potenciál železnice: prostredníctvom jej histórie a pripomenúť úlohu, ktorú železnica zohrávala pri vytváraní stredoeurópskej kolektívnej identity. V súlade s cieľom Európskeho roka železníc a strategickými prioritami Vyšehradskej skupiny hlavným cieľom projektu je zvýšenie povedomia o úlohe železníc pre udržateľný rozvoj cestovného ruchu v krajinách V4 a Vojvodiny (Srbsko) prostredníctvom jedinečnej značky ,,Rail4V4+V" a prezentácie železničnej dopravy in situ aj na digitálnej platforme.

Železnica je ekologický, pohodlný a bezpečný dopravný prostriedok, ktorý bude hrať kľúčovú úlohu v úsilí EÚ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu v rámci novej stratégie rastu – European Green Deal. Vzhľadom na podobnú situáciu v oblasti železničného dedičstva a cestovného ruchu vo všetkých piatich partnerských krajinách je hlavnou myšlienkou projektu vnímať región v celej jeho rozmanitosti. Cezhraničný rozmer zbližuje občanov susedných krajín, podporuje informovanosť, sociálno-ekonomickú súdržnosť a inšpiruje ďalšie lokality k podobným inováciám i vzájomnej spolupráci v oblasti turizmu.

Výstava návštevníkom priblíži z rôznych uhlov pohľadu 25 vybraných lokalít železničného dedičstva z regiónu V4 + Vojvodina (Srbsko), ktoré významne prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju cestovného ruchu. Do tejto skupiny patria železničné trate, tunely, mosty, viadukty, železničné stanice, hangáre, depá, lokomotívy, vozne i podzemné dráhy.

Výstavu múzeum pripravilo v spolupráci s Fakultou architektúry a dizajnu STU v Bratislave, občianskym združením Design Factory a konzorciom Rail4V4+V, pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva a Industrial days 2022.

Projekt je spolufinancovaný Nadáciou mesta Bratislavy a vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov od Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať nápady pre udržateľnú regionálnu spoluprácu v strednej Európe.

Viac informácii o projekte: rail4v4v.com

Zdroj: stm-ke.sk

Termín: od 6.9.2022 do 6.1.2023
Usporiadateľ : STM - Múzeum dopravy, Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Design Factory, o.z.
Miesto konania: Šancová 1/B, 811 04 Bratislav