Odborníci z praxe vám pomôžu správne rozbehnúť biznis! Stačí, ak sa prihlásite na bezplatný päťdňový kurz, počas ktorého sa naučíte zvládnuť úvodné podnikateľské kroky.

PODMIENKY: Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

ZAREGISTRUJTE SA: https://www.npc.sk/.../kurz-podnikatelskych-zrucnosti.../

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

26.4. BUSINESS MODEL CANVAS (BMC)
16:00 – 20:00 hod.

 • Ako si vytvoriť BMC
 • Načo nám slúži BMC
 • Ukážka praktických príkladov

27.4. ÚČTOVNÉ ZRUČNOSTI
16:00 – 20:00 hod.

 • Špecifické právne formy podnikania a ich výhody/nevýhody
 • Ktorá právna forma je najvhodnejšia pre vaše podnikanie
 • Chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť
 • Ako na účtovníctvo pri začiatku podnikania

28.4. FINANČNÉ ZRUČNOSTI
16:00 – 20:00 hod.

 • Cashflow a ako si nastaviť ciele
 • Aké techniky využívať
 • Možnosti financovania pri rozbehu podnikania

29.4. PREZENTAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI
16:00 – 20:00 hod.

 • Komunikácia so zákazníkom
 • Budovanie stabilných vzťahov so zákazníkmi
 • Tipy a triky využívané pri komunikácií
 • Networking

30.4. MARKETINGOVÉ ZRUČNOSTI 
12:00 – 16:00 hod.

 • Aké nástroje sa najviac využívajú
 • Ako sa odlíšiť od konkurencie
 • Využitie sociálnych sietí

VAŠI LEKTORI

 • Ing. Andrej Rybovič, MSc. - je spoluzakladateľ startupu MindBox VR, s ktorým absolvoval akceleračný program Startup Yard v Prahe. Venuje sa rozvoju podnikania a podpore podnikateľov. Učí, ako môžu začínajúci podnikatelia, startupy, ale aj firmy aplikovať princípy Lean startup a Customer development.
 • Ing. Daniela Dobišová – zakladateľka a konateľka spoločnosti Option A s.r.o poskytujúcej služby podvojného účtovníctva pre spoločnosti s ručením obmedzeným. V súčasnosti aktívne podporuje rozvoj a vzdelávanie v regióne Hornej Nitry, pôsobí ako lektorka a odborný konzultant v oblasti účtovníctva a miezd.
 • PhDr. Ján Žovin – niekoľko rokov sa aktívne pohybuje najmä v odvetví retailu, kde prešiel viacerými manažérskymi pozíciami. Má skúsenosti s otváraním a rozbiehaním maloobchodných predajní domácich i nadnárodných spoločností.
 • Ing. Ivana Havranová ACC - pracovala vo vrcholovom manažmente v oblasti obchodu a služieb. Dnes pracuje ako kouč, tímový kouč a konzultant. Je spoluzakladateľkou vzdelávacieho programu pre manažérov/lídrov. Verí v potenciál jednotlivca, silu myšlienky, a že dobré sa nakoniec presadí.
 • Ing. Petra Kunertová, PhD. - po ukončení doktorandského štúdia bola 3 roky súčasťou tímu reklamnej agentúry Kreativgang ako špecialista sociálnych sietí, od roku 2018 podniká v sfére online marketingu a rôznym značkám a firmám spravuje účty na sociálnych sieťach.

KEDY? 26.4. – 30.4. 2021

KDE? Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.
Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:
• v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
• v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)
Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 19.04.2021 do 22:00 hod.
KONTAKTY: ap.za@npc.sk alebo +421 948 069 958

Účasť je bezplatná.

Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:
- cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
- študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.
Skupinové modulové poradenstvo - Kurz podnikateľských zručností, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.
Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.