Galéria a zbierka.

Regionálne galérie na Slovensku uchovávajú množstvo kvalitných umeleckých diel, ktorým sa nie vždy dostane šanca expozičnej prezentácie. Mnohé diela čakajú na nové kurátorské koncepcie, ktoré by boli vhodne zaradené do zaujímavých tematických, či napríklad edukačných výstav, stálych expozícií alebo iných prezentačných kolekcií. Východoslovenská galéria ako najstaršia regionálna galéria bola založená v roku 1952. Prvou výstavou, ktorú začala svoju činnosť, bola výstava umenia 19. storočia, ktoré je v zbierkovom fonde Východoslovenskej galérie bohato zastúpené a dnes reprezentuje významnú časť umeleckej produkcie tohto obdobia na dnešnom území východného Slovenska. Postupne sa galerijná zbierka profilovala na viaceré tematické okruhy, ktoré sledujú zároveň aj časovú líniu vývoja našich dejín umenia.

Z najvýznamnejších okruhov spomeňme napríklad komornú zbierku starého umenia od gotiky po barok, umenie prelomu 19. a 20. storočia, obdobia známeho aj ako Belle Époque, medzivojnového obdobia známe pod súhrnným názvom Košická moderna, či najviac zastúpené umenie po roku 1945. Práve umeniu po roku 1945 sa v roku 2017 dostalo veľkého zhodnotenia na výstavnom projekte „Po moderne – Metropola východu 1945 – 1989“ v kurátorskej koncepcii teoretika a historika umenia Petra Tajkova. Výstava v piatich celkoch prezentovala výtvarnú produkciu lokálneho umenia, výhradne zo zbierky galérie. V rámci umenia po roku 1945 sa dostalo aj širšej prezentácie sochárskeho umenia vo verejnom priestore Košíc, ktoré je prepojené so sochárskou zbierkou galérie v podobe modelov, komorných realizácií, či archívnej dobovej dokumentácie verejného priestoru.

Sochárstvo v zbierke Východoslovenskej galérie.

Od roku 2016 odborná činnosť galérie smeruje k prezentácii zbierkového fondu na základe konkrétnych zvolených tém, resp. námetov (Konflikty a záujmy – vojna vo výtvarnom umení; Vypovedaní – Cigáni vo výtvarnom umení 19. a 20. storočia), alebo historických období, ktoré reflektujú naše dejiny skrze vizuálne umenie (Na prelome – umenie rokov 1890 – 1918; Socha, duch, obraz, svetlo – príbehy zbierky starého umenia VSG). Táto výstavná stratégia umožňuje bližšie spoznať a odborne spracovať obsah samotnej zbierky pracovníkom galérie a v neposlednom rade predstavuje divácky zaujímavú prezentáciu, nakoľko sa snaží o sprostredkovanie umenia širokej verejnosti cez populárno-náučný prístup.

Sochárska zbierka patrí vo Východoslovenskej galérii počtom k tej menšej časti diel, ktoré galéria uchováva. To však nič nemení na jej kvalite a prístupe, akým tieto sochárske diela pribúdali do zbierky. Sochárska výstava s názvom „Telo, forma a gesto“ je zaiste aj vyvrcholením odborného programu pred prípravou (ne)stálej expozície na rok 2022, kedy Východoslovenská galéria oslávi 70-te výročie založenia. Ponúkne prierez sochárskych stratégií a princípov, ako sochári pristupujú k soche, od obdobia gotických plastík v službách náboženstva, cez avantgardné prístupy až po povojnové umenie, ktoré nereprezentuje len kritéria socialistického realizmu, práve naopak. Častým námetom sochárov bolo zobrazovanie tela. Či už sa jednalo o snahu popisného realizmu, alebo štylizáciu hmoty, sochárske médium je adekvátnym prostriedkom vyjadrenia matérie a expresie, teda výrazu (emócie, času, priestoru). Pri zakladaní galérie a v kontexte priznaných dejín, bola časť zbierkového fondu prepísaná z majetku Východoslovenského múzea. Týka sa to najmä gotických a barokových plastík, a práve sakrálne umenie sa v 50. rokoch minulého storočia stalo predmetom konfiškácie majetkov cirkví. Do zbierky Východoslovenskej galérie sa tak dostali napríklad aj diela z Opátstva v Jasove, tie boli premonštrátom vrátene v roku 2008. Moderné sochárstvo našlo svoje miesto v zbierke vďaka zvučným menám sochárov, ktorých mnohí Košičania poznajú cez ich tvorbu aj vo verejnom priestore (Ján Mathé, Arpád Račko, Juraj Bartusz, Vojtech Löffler, Maria Bartuszová a iní).Socha vo verejnom poli.

Sochárska zbierka Východoslovenskej galérie nie je o veľkých dejinách sochárstva. Jej význam ako umeleckej produkcie spočíva vo väzbách na kontext mesta a regiónu. Mesto Košice má bohatú sochársku tradíciu. Od čias stredoveku kedy začala výstavba Dómu sv. Alžbety, najväčšej sakrálnej stavby na Slovensku, cez kamenárske práce v architektúre, na námestiach, až po verejné sochárske zákazky v architektúre nových sídlisk pri premene Košíc z provinčného buržoázneho mesta na industriálnu metropolu východného Slovenska.

Mnohé diela vo verejnom priestore (mozaiky, reliéfy, voľné sochy, pamätníky, pomníky, fontány), vznikali vďaka štátnej podpore, novej urbanizácii a výstavbe nových mestských častí ako relevantná súčasť socialistickej architektúry v plnej občianskej vybavenosti (obchodné centrá, školské zariadenia, detské ihriská, parky, verejné budovy). Súčasťou výstavy budú aj kamenné fragmenty z historických objektov v meste a diela povojnových autorov, ktoré boli z verejného priestoru z rôznych príčin odstránené (ideológia, nevyhovujúci fyzický stav a pod.), ktoré dnes spravuje Depozitár mesta Košice. Časť diel vo verejnom priestore Košíc je dodnes živou pripomienkou sympoziálnej tradície mesta. V rokoch 1967 – 1974 sa vo Východoslovenských železiarňach (dnes US Steel Košice), realizovalo šesť ročníkov Medzinárodného sochárskeho sympózia v kove, na ktorom domáci i zahraniční umelci vytvorili desiatky monumentálnych sôch a objektov. Niektoré z nich sú dodnes vo verejnom priestore Košíc.

Forma a gesto.

Ambíciou výstavy o soche, je prezentovať široký záber sochárskeho média. Od tradičným foriem, akými sú portrét (busta), figúra, abstrakcia až po konceptuálne sochárstvo, objekt a inštaláciu, ktoré sú v zbierke zastúpené z obdobia 70. – 80. rokov, ale aj napríklad najnovšími prírastkami. Formálne aspekty diel ponúkajú pestrý pohľad pre pochopenie sochárskeho média, materiálu i experimentálneho prístupu. Sochárstvo nám zo všetkých výtvarných druhov ponúka najväčší priamy kontakt s materiálom a nakoniec i samotnou sochou, prípadne objektom, či inštaláciou a zároveň je gestickým médiom, pri ktorom umelec zapája ďalšie fyzické aktivity. Ďalším dôležitým gestom v kontexte sochárskej výstavy je dôraz na jej expozičné riešenie, teda architektúru výstavy. Tá je realizovaná slovenským vizuálnym umelcom Matejom Gavulom, ktorý pre výstavu vytvoril sériu tvarovo zaujímavo riešených platforiem určených pre sochárske diela. Výstavný projekt „Telo, forma a gesto – sochárstvo v zbierke VSG“ bude verejnosti sprístupnený od 26. júna 2020 do 31. januára 2021 vo Východoslovenskej galérii v Košiciach.

Výstavu tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Odborná spolupráca: Krajský Pamiatkový úrad - Košice, Mesto Košice


Viac o výstave: https://vsg.sk/pripravovane-vystavy/telo-forma-a-gesto-socharstvo-v-zbierke-vsg/


TELO, FORMA A GESTO – SOCHÁRSTVO V ZBIERKE VSG
otvorenie výstavy: 25. 6. 2020 o 18:00
trvanie výstavy: 26. 6. 2020 - 31. 1. 2021
kurátor: Miroslav Kleban
architekt výstavy: Matej Gavula, GUTENART.
Východoslovenská galéria, Hlavná 27

www.vsg.sk│FB: Východoslovenská galéria