Reprezentatívna antológia umenia v oblasti divadla, hudby a výtvarného umenia krajín Višegrádskeho zoskupenia.

Višegrádske dni 2021

Začiatky predstavení sú o 19:00.

Predpredaj vstupeniek v Štátnom divadle, v divadle Thália a v Ticketportale.

----------------------

Festival Višegrádske dni je reprezentatívnou antológiou umenia v oblasti divadla, hudby a výtvarného umenia krajín Visegrádskeho zoskupenia – Čiech, Poľska, Maďarska a Slovenska.

Miesto konania podujatia je dôležitým a určujúcim faktorom celého projektu. Mesto Košice má výnimočné danosti. Jednak kvôli svojej geografickej polohe (je vzdialené 80 km od Miskolca a 200 km od poľského Krakowa) ako aj vďaka svojmu historickému vývoju – ešte na začiatku minulého storočia boli Košice správnym centrom oblasti. ktorá zahŕňala rozlohu od dvoch krajov v Poľsku až po jeden v Sedmohradsku, teda oblasti, v ktorej žilo obyvateľstvo siedmich národností. Je prirodzené, že boli mestom s multinárodným zložením obyvateľstva. Od vzniku Československa nastal príliv obyvateľstva českej národnosti, čo ešte umocnilo atmosféru liberálnosti a tolerancie. Tieto podmienky výrazne priali rozvoju umenia, nakoľko stret rôznych národnostných kultúr vždy viedol k vzniku a rozvoju nových artefaktov umenia a k jeho všeobecnej prosperite.

Až druhá svetová vojna a následne socialistická éra s programom vytvárania bariéra rozdeľovania národov, tento stáročia trvajúci a prirodzený stav výrazne narušili. Preto je zámerom Višegrádskych dní nadviazať na multikultúrnu tradíciu prostredia a rozvinúť ju prostredníctvom jednotlivých atribútov umenia špičkovej obsahovej a interpretačnej úrovne. Vytváraním priestoru pre druhovú a žánrovú rozmanitosť obohacujú život obyvateľov mesta a priľahlého regiónu a prezentáciou a vzájomnou konfrontáciou nových foriem a súčasných umeleckých trendov v Čechách, Poľsku, Maďarsku a Slovensku podporujú rozvoj poznávania, liberálnosti a tolerancie.

Cieľom tohto úsilia je prostredníctvom komunikatívnosti umenia prispievať k znižovaniu bariér a posilňovaniu pocitu spolupatričnosti a spolunáležitosti obyvateľov Strednej Európy.